หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2535

รายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต แบ่งออกเป็น 12 สาขาวิชาและ 2 หลักสูตรความร่วมมือดังนี้

หลักสูตร
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาพ.ศ.2547พ.ศ.2555พ.ศ.2560 พ.ศ.2565 
2. สาขาวิชาจิตวิทยาพ.ศ.2547พ.ศ.2555พ.ศ.2560 พ.ศ.2565 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาพ.ศ.2548พ.ศ.2555พ.ศ.2560 พ.ศ.2565 
4. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตพ.ศ.2547พ.ศ.2555พ.ศ.2560 พ.ศ.2565 
5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.2547พ.ศ.2555พ.ศ.2560พ.ศ.2562 พ.ศ.2567
6. สาขาวิชาการประถมศึกษาพ.ศ.2547พ.ศ.2555พ.ศ.2560พ.ศ.2562 พ.ศ.2567
7. สาขาวิชาภาษาไทยพ.ศ.2547พ.ศ.2555พ.ศ.2560พ.ศ.2562 พ.ศ.2567
8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษพ.ศ.2547พ.ศ.2555พ.ศ.2560พ.ศ.2562 พ.ศ.2567
9. สาขาวิชาสังคมศึกษาพ.ศ.2547พ.ศ.2555พ.ศ.2560พ.ศ.2562 พ.ศ.2567
10. สาขาวิชาการสอนภาษาจีนพ.ศ.2552พ.ศ.2556พ.ศ.2560พ.ศ.2562 พ.ศ.2567
11. สาขาวิชาคณิตศาสตร์พ.ศ.2560พ.ศ.2562 พ.ศ.2567
12. สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์)  พ.ศ.2560พ.ศ.2562 พ.ศ.2567
13. สาขาวิชาศิลปศึกษา  พ.ศ.2562 พ.ศ.2567
14. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์)     พ.ศ.2566