หน่วยงานภายในคณะวิชา

ภาควิชา

      ภาควิชาการบริหารการศึกษา

      ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

      ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

       ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

      ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
           สาขาการศึกษา
           สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

      ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
           สาขาวิชาการประถมศึกษา
           สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
           สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
           สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
           สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

      ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ
           สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
           สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

 โรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา)

 โรงเรียนสาธิต (ปฐมวัยและประถมศึกษา)