ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

      “ผลิตและพัฒนาครูต้นแบบที่มีความสามารถในการจัดการการเรียนรู้ ทั้งวิชาการและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”

คำขวัญ

     “คณะศึกษาศาสตร์ คือ องค์กรแห่งความสุข”

อัตลักษณ์

     “สภาพแวดล้อมองค์การทำให้ทุกคนมีความพึงพอใจ  มีความสุข มีทัศนคติเชิงบวก” 

ปณิธาน

     “สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานแบบประชาธิปไตย การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม”

วิสัยทัศน์

     “องค์กรแห่งความสุข ผลิตครูต้นแบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการการเรียนรู้”

พันธกิจ

ข้อที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่เป็นครูต้นแบบโดยการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา
ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีความสุข
ข้อที่ 3 พัฒนาการวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ สู่ระดับชาติและนานาชาติ
ข้อที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาเป็น Soft Power
ข้อที่ 5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างทักษะทางสังคม

เป้าประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นครูต้นแบบที่มีความสุขในการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความ ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
  2. เป็นแหล่งการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์เพื่อบูรณาการสู่การเรียนการสอน และบริการ วิชาการ ต่อยอดสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ
  3. เพื่อสนับสนุนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนชุมชนที่มีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นให้สามารถขอรับทุนจากหน่วยงานที่ สนับสนุนนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล
  4. คณะมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรแห่งความสุข
  5. โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สมรรถนะหลัก (Core competency)

“วิจัยพัฒนานวัตกรรมการสอนเพื่อผลิตครูต้นแบบ”

ค่านิยมหลัก (Corporate Value)

Your Happiness is our Mission

H = HIGHLY COMPETENTมีประสิทธิภาพสูง
A = ADMIRABLEเป็นที่ยกย่องชื่นชม
P = PARTICIPATORYทุกคนมีส่วนร่วม
P = PRODUCTIVEเน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ
I = INNOVATIVEมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
N = NOURISHINGมีการสนับสนุนและเสริมพลัง
E = EXEMPLARYเป็นแบบอย่างที่ดี
S = SERVICE MINDEDมีใจรักการให้บริการ
S = SOCIALLY ENGAGEDมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม

ตราสัญลักษณ์คณะวิชา


สีประจำคณะ
สีน้ำเงิน

ดอกไม้ประจำคณะ
ดอกกล้วยไม้