ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

      “ผลิตและพัฒนาครูต้นแบบที่มีความสามารถในการจัดการการเรียนรู้ ทั้งวิชาการและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”

คำขวัญ

     “คณะศึกษาศาสตร์คือ องค์กรแห่งความสุข”

อัตลักษณ์

     “สภาพแวดล้อมองค์การทำให้ทุกคนมีความพึงพอใจ มีความสุข มีทัศนคติเชิงบวก”

ปณิธาน

     “สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานแบบประชาธิปไตย การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม”

วิสัยทัศน์

     “องค์กรแห่งความสุข ผลิตครูต้นแบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการการเรียนรู้”

พันธกิจ

ข้อที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่เป็นครูต้นแบบโดยการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา
ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีความสุข
ข้อที่ 3 พัฒนาการวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ สู่ระดับชาติและนานาชาติ
ข้อที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาเป็น Soft Power
ข้อที่ 5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างทักษะทางสังคม

เป้าหมาย

  1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นครูต้นแบบที่มีความสุขในการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการเป็นองค์กรแห่งความสุข
  3. เป็นแหล่งนวัตกรรมการวิจัยและบริการวิชาการโดยการจัดการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต
  4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติเพื่อสนับสนุนนโยบาย Soft Power
  5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

สมรรถนะหลัก (Core competency)

“นวัตกรรมการสอนเพื่อผลิตครูต้นแบบ”

ค่านิยมหลัก (Corporate Value)

Your Happiness is our Mission

H = HIGHLY COMPETENTมีประสิทธิภาพสูง
A = ADMIRABLEเป็นที่ยกย่องชื่นชม
P = PARTICIPATORYทุกคนมีส่วนร่วม
P = PRODUCTIVEเน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ
I = INNOVATIVEมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
N = NOURISHINGมีการสนับสนุนและเสริมพลัง
E = EXEMPLARYเป็นแบบอย่างที่ดี
S = SERVICE MINDEDมีใจรักการให้บริการ
S = SOCIALLY ENGAGEDมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม

ตราสัญลักษณ์คณะวิชา


สีประจำคณะ
สีน้ำเงิน

ดอกไม้ประจำคณะ
ดอกกล้วยไม้