หลักสูตรระดับปริญญาเอก

รายละเอียดของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ดังนี้

หลักสูตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 56หลักสูตรปี 61
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตหลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 56 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 56หลักสูตรปี 61
สาขาวิชาพัฒนศึกษาหลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 56หลักสูตรปี 61หลักสูตรปี 66
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาหลักสูตรปี 59
สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬาหลักสูตร ปี 63
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  หลักสูตร ปี 63