หลักสูตรระดับปริญญาเอก

รายละเอียดของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ดังนี้

หลักสูตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 56หลักสูตรปี 61หลักสูตรปี 66
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต *ปิดหลักสูตรหลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 56 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 56หลักสูตรปี 61หลักสูตรปี 66
สาขาวิชาพัฒนศึกษาหลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 56หลักสูตรปี 61หลักสูตรปี 66
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาหลักสูตรปี 59หลักสูตรปี 64
สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬาหลักสูตร ปี 63
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  หลักสูตร ปี 63