ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

E-Mail : KHEOVICHAI_K@SU.AC.TH


รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายบริหาร

E-Mail : TONWIMONRAT_S@SU.AC.TH


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

E-Mail : wantoo_@hotmail.com

ประวัติการทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ จันทราช

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail : writejoeynow@yahoo.com

ประวัติการทำงาน


อาจารย์ เอกชัย ภูมิระรื่น

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายกิจการพิเศษและพันธกิจเพื่อสังคม

E-Mail : Poomraruen_a@silpakorn.edu

ประวัติการทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

E-Mail : amimaami@hotmail.com

ประวัติการทำงาน


อาจารย์ ดร.ชินัณ บุญเรืองรัตน์

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail : BOONROUNGRUT_C@SU.AC.TH