อาคารและสถานที่

อาคารศึกษาศาสตร์ 1 (อยู่ระหว่างปรับปรุง)

อาคารศึกษาศาสตร์ 1 ประกอบด้วย
– ภาควิชาการบริหารการศึกษา
– ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
– ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
– ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
– ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ
– ภาควิชาศิลปศึกษา

อาคารศึกษาศาสตร์ 2

อาคารศึกษาศาสตร์ 2 ประกอบด้วย
– ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
– ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
– ห้องให้คำปรึกษา
– สตูดิโอภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

อาคารศึกษาศาสตร์ 3

อาคารศึกษาศาสตร์ 3 ประกอบด้วย
– สำนักงานคณบดี
– ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน (CTLE)
– ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และพัฒนาวิชาชีพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
– CO WORKING SPACE WITH AI
– ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์

อาคารโสมสวลี

อาคารโสมสวลี ประกอบด้วย
– โรงอาหาร
– ศูนย์ออกกำลังกาย SU.ED. FITNESS CENTER
– ห้องประชุม ไทยประกันชีวิต
– SU Wellness Center