ทำเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแต่ พุทธศักราช 2513 ถึงปัจจุบัน
(ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ขณะดำรงตำแหน่ง)

ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

ผู้ก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พ.ศ. 2513 – 2514

อาจารย์มาลี อติแพทย์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พ.ศ. 2514 – 2520

รองศาสตราจารย์พรรณศรี วิชากรกุล

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พ.ศ. 2520 – 2521

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เย็นใจ เลาหวณิช

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
1 ตุลาคม 2521 – 30 กันยายน 2525
1 ตุลาคม 2525 – 31 ตุลาคม 2527

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต
ทิวถนอม

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
1 พฤศจิกายน 2527 – 15 มกราคม 2528

อาจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
16 มกราคม 2528 – 31 ตุลาคม 2529

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
1 พฤศจิกายน 2529 – 7 เมษายน 2530

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พยอมแย้ม

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
8 เมษายน 2530 – 15 ตุลาคม 2533

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป
ศิริรัศมี

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
16 ตุลาคม 2533 – 11 ธันวาคม 2533

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ตังคะพิภพ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
12 ธันวาคม 2533 – 11 ธันวาคม 2537
รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
12 ธันวาคม 2537 – 13 ธันวาคม 2537

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
14 ธันวาคม 2537 – 13 ธันวาคม 2541

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุณารักษ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
14 ธันวาคม 2541 – 13 ธันวาคม 2545

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
14 ธันวาคม 2545 – 13 ธันวาคม 2549
14 ธันวาคม 2549 – 13 ธันวาคม 2553

รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์
จัติวัตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
14 ธันวาคม 2553 – 13 ธันวาคม 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
14 ธันวาคม 2557 – 17 ธันวาคม 2557

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
18 ธันวาคม 2557 – 17 มิถุนายน 2558

อาจารย์ ดร.บำรุง ชำนาญเรือ

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
18 มิถุนายน 2558 – 13 ธันวาคม 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
14 ธันวาคม 2558 – 13 ธันวาคม 2562
14 ธันวาคม 2562 – 13 ธันวาคม 2566

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
14 ธันวาคม 2566 – ปัจจุบัน