ประกาศ

 • ประกาศกำหนดการยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
  ประกาศกำหนดการยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน

  ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน.หอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ จะเปิดให้นักศึกษาที่มีงานค้างต้องทำต่อเนื่อง และนักศึกษาที่มีวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ให้ยื่นคำร้องขอเข้าพักได้ที่สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4 โดยมีกำหนดการ ดังนี้. จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันประกาศ…

  อ่านต่อ…

 • ประกาศปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
  ประกาศปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

  ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง การปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่31 มีนาคม 2567 เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกิจการนักศึกษาจึงกำหนดปิดบริการหอพักนักศึกษา ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567…

  อ่านต่อ…

 • ประกาศยกเลิกการกู้ยืมเงินค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป
  ประกาศยกเลิกการกู้ยืมเงินค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

  ประกาศกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง ยกเลิกการกู้ยืมเงินค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สอดคล้องกันทุกวิทยาเขต เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงขอยกเลิกการกู้ยืมเงินค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไปดังนั้น นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่มีความประสงค์จัดทาประกันอุบัติเหตุกลุ่มกับทางมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการจ่ายค่าเบี้ยประกันด้วยตนเอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567…

  อ่านต่อ…