ประกันคุณภาพ

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
แบบฟอร์มแบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 (รอบ 6 เดือน) แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (อ.วศิน บรรยาย 6 มิ.ย.59)
ตาราง Excel คำนวณคะแนนผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร ไฟล์ Excel คำนวนผลการประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ.

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2557ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน (SAR)


กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ