หลักสูตรระดับปริญญาโท

รายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ดังนี้

หลักสูตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 56 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตหลักสูตรเดิม  
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศหลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 56 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 56 หลักสูตรปี 61
สาขาวิชาการสอนภาษาไทยหลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 57 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาหลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 57 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนหลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 56 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษหลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 56 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาหลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 56หลักสูตรปี 61หลักสูตรปี 66
สาขาวิชาพัฒนศึกษาหลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 56หลักสูตรปี 61หลักสูตรปี 66
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษาหลักสูตรเดิมหลักสูตรปี 61
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปี 56หลักสูตรปี 61
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาหลักสูตรปี 56หลักสูตรปี 61หลักสูตรปี 66
สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬาหลักสูตรปี 66