โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6” อบรมออนไลน์ผ่าน Application ZOOM

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6” ผ่านระบบออนไลน์
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.ชินัณ บุญเรืองรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ
และนางสาวเบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้