อัพเดทภาพการดำเนินการปรับปรุงอาคารศึกษาศาสตร์ 1 (12 ก.พ. 67)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้รับจ้างปรับปรุงอาคารศึกษาศาสตร์ 1 เข้าดำเนินการปิดกั้นล้อมพื้นที่โดยรอบอาคาร
พร้อมทั้งขนย้าย ถอดวัสดุต่าง ๆ ที่ถูกติดตั้งอยู่ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
พัดลม กระจก ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอาคาร
เพื่อเตรียมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศึกษาศาสตร์ 1