สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรมตามมาตรฐานตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ”

วันที่ 30-31 มีนาคม 2567 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรม
ตามมาตรฐานตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ” เพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อและเทคโนโลยี พร้อมทั้งการ Workshop แนวทางการพัฒนานวัตกรรมตามมาตรฐานตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ร่วมบรรยายพิเศษในรูปแบบออนไลน์
และคณาจารย์จากสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ร่วมบรรยายให้ความรู้