คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่เข้ารับนักกิจกรรมดีเด่น “รางวัลพระจันทร์เพชร” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 เมษายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักกิจกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลพระจันทร์เพชร ประจำปีการศึกษา 2566 SILP SUIT SEED 11 th Gem Chandra Award
ในการนี้ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 25 คน ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลดังกล่าว
สร้างความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศแก่คณะศึกษาศาสตร์
ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ “รางวัลพระจันทร์เพชร” กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น สร้างสรรค์สังคม อุทิศตนปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา สร้างประโยชน์และคุณค่าสู่สังคม นำมาซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหว่างที่ยังศึกษาอยู่ ด้วยความเป็นจิตสาธารณะ เสียสละและมีวินัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาในการเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาตนเอง ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา ผ่านกระบวนการกิจกรรมและโครงการสร้างสรรค์ เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม บนหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างความสามัคคี ส่งเสริมความรัก ด้วยรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพและประสบการณ์แก่นักศึกษา ที่มุ่งเน้นสร้างเสริมทัศนคติที่ดีในการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา
โดยปัจจุบันได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักศึกษากิจกรรมดีเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

โดยที่มาของชื่อรางวัล “พระจันทร์เพชร”นั้น คำว่า “พระจันทร์เพชร” เกิดจากการนำคำในชื่อที่ตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้ง 3 แห่งมารวมกัน อันได้แก่ วังท่าพระ พระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยเรียงลำดับตามที่ตั้ง จึงทำให้เกิดความหมายของชื่อรางวัล “พระจันทร์เพชร” ว่า นักกิจกรรมแห่ง “ศิลปากร” ผลงานโดดเด่นดังจันทรา งามสง่าและมีหัวใจแข็งแกร่งดุจดังเพชร