สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จัดอบรมเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ
ได้จัดอบรม ณ สถาบัน Xplore Asia เมือง Inchon และศึกษาดูงานที่ JEI University
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 (โครงการพิเศษ) ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2567
ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์
อาจารย์ ดร.สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ อาจารย์ ดร.อภิรัชต์ อัครพัฒนวงษ์
และอาจารย์ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม ร่วมเดินทางไปกับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย