โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่ 1 เมษายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนพร้อมแสดงผลงานระหว่างหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา กล่าวรายงาน
พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ
ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร