โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้นำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 1 เมษายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับในโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้นำนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อเป็นการสร้างเสริมภาวะความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษา ให้นักศึกษารู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำนักศึกษา อีกทั้งได้ร่วมกันเสนอแนวทางการทำกิจกรรมนักศึกษาอย่างมีส่วนร่วม
ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาผู้นำนักศึกษา
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
และมีผู้แทนนักศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ สโมสรนักศึกษาฯ เข้าร่วมโครงการ
ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร