โครงการบริการวิชาการ เรื่อง สมรรถนะครูผู้สอนภาษาจีนในทศวรรษใหม่

วันทึ 28 – 29 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง สมรรถนะครูผู้สอนภาษาจีนในทศวรรษใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการ Mrs. Wei Yubing ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ Qiu Zongfeng อาจารย์ Cheng Tong อาจารย์ Zhang Ruoqi และอาจารย์ Liang Li สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้