โครงการประกวดรูปแบบการออกกำลังกายAerobic Exercises with Traditional Thai Dance

วันที่ 26 มีนาคม 2567 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
จัดโครงการประกวดรูปแบบการออกกำลังกาย Aerobic Exercises with Traditional Thai Dance
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ หนูสวี ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา,
อาจารย์ ดร.นภสร นีละไพจิตร หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ,
คณะกรรมการตัดสินการประกวด และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ