ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

      “ องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา ”  (Excellent Educational Organization)

คำขวัญ

     “สร้างสรรค์ ทันสมัย ใส่ใจสังคม อุดมความรู้ เชิดชูคุณธรรม”

อัตลักษณ์

     “สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม”

ปณิธาน

     “ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ การวิจัย  นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม”

วิสัยทัศน์

     “องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศ มีความเป็นมืออาชีพด้านการศึกษา (Organization of Creativity, Educational Excellence and Professionalism) ระดับ 1 ใน 3 ของประเทศ”

พันธกิจ

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพันธกิจในการดำเนินการ ดังนี้

     1. ผลิตพัฒนาบัณฑิต ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาในการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีความเป็นเลิศ มีความเป็นมืออาชีพ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (การผลิตพัฒนาบัณฑิต)
     2. พัฒนานวัตกรรมหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
     3. ร่วมมือกับหน่วยงานในการขับเคลื่อนเพื่อผลิต พัฒนาวิชาชีพครูและการศึกษา (การร่วมมือกับหน่วยงาน)
     4. เป็นศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ (การเป็นศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้)
     5. ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และพัฒนาภาษาอังกฤษกับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร (การใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ)

วัตถุประสงค์

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้

     1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
     2. เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการศึกษา การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา
     3. เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยไปสู่ประชาคมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล
     4. เพื่อให้บริการวิชาการด้านศึกษาศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อสังคม
     5. เพื่อจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สมรรถนะหลัก (Core competency)

     “เชี่ยวชาญการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทางการศึกษา”

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

S M A R T   E D U C

S – Social responsibilityผดุงสังคม
M – Moralityสั่งสมคุณธรรม
A – Achievementมุ่งมั่นเป้าหมาย
R – Relationshipสืบสายสัมพันธ์
T – Trendเท่าทันเหตุการณ์
E – Excellenceล้ำเลิศวิชา
D – Developmentพัฒนาก้าวไกล
U – Universalหนึ่งในสากล
C – Creativityคิดค้นสร้างสรรค์

ตราสัญลักษณ์คณะวิชา


สีประจำคณะ
สีน้ำเงิน

ดอกไม้ประจำคณะ
ดอกกล้วยไม้