ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะฯ

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

ตามเอกสารแนบท้าย