มหาวิทยาลัยแห่งชาติเชจู ประเทศเกาหลีใต้เข้าศึกษาดูงานสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ จันทราช รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์ ดร.ชินัณ บุญเรืองรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ หนูสวี ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ บุญสม
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชจู (JEJU National University)
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีทางวิชาการ