เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 เปิดเป็นคณะวิชาที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาลำดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513

โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้นเป็นผู้รักษาการคณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์

บ้านหลังแรก “ศึกษาศาสตร์”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรถูกจัดตั้งคณะวิชาขึ้นหลังจากคณะอักษรศาสตร์ ที่ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้นได้มีมติทำการขยายพื้นที่วิทยาเขตจากวังท่าพระที่มีความคับแคบมายังพื้นที่ติดพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

จึงทำการก่อสร้างอาคาร A1 ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “วิทยาลัยทับแก้ว” โดยอาคารหลังดังกล่าวถูกสร้างขึ้นใกล้กับพระตำหนักทับแก้ว ภายในพระราชวังสนามจันทร์

ครึ่งศตวรรษแห่งการพัฒนา

หลังจากคณะศึกษาศาสตร์ได้ทำการเปิดการเรียนการสอน ในช่วงแรกมีนักศึกษาเข้าศึกษาเพียง 31 คน จาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ และได้พัฒนาคณะวิชาโดยการเพิ่มสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการศึกษาในอนาคต พร้อมทั้งการพัฒนาด้านสถานที่ให้มีอาคารเรียนมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงภูมิทัศน์ในทุกจุด ทำการก่อสร้างอาคารเรียนและห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้พอต่อการรองรับนักศึกษาและบุคลากร

สู่การเป็น “องค์กรแห่งความสุข”

ผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยืนหยัดแข็งแกร่งเป็นต้นไม้ใหญ่ที่คอยผลิดอกออกผลงามเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ ออกรับใช้สังคมและประเทศชาติให้เกิดความเจริญงอกงาม ด้วยการเป็นองค์กรแห่งความสุข Workplace Happiness