ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์