คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันและการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

วันที่ 26 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.ชินัณ บุญเรืองรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา และผู้แทนจากภาควิชา ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน
และการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
โดยมี ดร.อภัสรินทร์ ขณะรัตน์ จากมูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้