คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม 1 ภาควิชา 1 ชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Social Engagement) วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณบดี และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2567 “การสานสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม 1 ภาควิชา 1 ชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Social Engagement) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและร่วมหารือถึงแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบายฯ

โดยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารได้ร่วมกันพูดคุยนโยบายและแผนดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมทั้งมอบรางวัลผลงานนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2567 จำนวน 2 รางวัล ก่อนที่จะดำเนินการแยกกลุ่ม
ประชุมย่อยแต่ละส่วนภาควิชาเพื่อหารือถึงโครงการบริการวิชาการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมฯ
และมีการนำเสนอโครงการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างภาควิชา และร่วมผลักดันการดำเนินการในอนาคต
ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี