คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม 1 ภาควิชา 1 ชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Social Engagement) วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 สายสนับสนุน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย อาจารย์เอกชัย ภูมิระรื่น
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพันธกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน
สำนักงานคณบดี และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 “การสานสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม 1 ภาควิชา 1 ชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Social Engagement)

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวรรธน์ วิวัฒน์กิจภูวดล และคณะฯ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิธีสร้างความสุขในการทำงานให้ยั่งยืน” เพื่อเป็นการเสริมสร้างวิถีการทำงานอย่างมีความสุข
ภายใต้ WORKPLACE HAPPINESS
ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร