คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการวิจัย วิชาการ
เทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู และมหาวิทยาลัยเสฉวน มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2567