โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพและศึกษาดูงานด้านการการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ณ Busan University of Foreign Studiesสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
นำคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก เดินทางไปพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ
และศึกษาดูงานด้านการการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
ณ Busan University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2567