ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

E-Mail : maream_su@hotmail.com

ประวัติการทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ จันทราช

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายบริหารและพัฒนา

E-Mail : writejoeynow@yahoo.com

ประวัติการทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

E-Mail : wantoo_@hotmail.com

ประวัติการทำงาน


อาจารย์ เอกชัย ภูมิระรื่น

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์

E-Mail : Poomraruen_a@silpakorn.edu

ประวัติการทำงาน


อาจารย์ ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail : plungpanpat@gmail.com

ประวัติการทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

E-Mail : amimaami@hotmail.com

ประวัติการทำงาน