ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร รับสมัครรอบ Portfolio

📌SU-TCAS67 มาแล้วจ้า! 📌 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครน้องๆ เข้าเรียน
📚 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 📖 Bachelor of Arts Program in Educational Technology 📝
📣 ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 📄
🎯 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2 🔖 โครงการพิเศษ จำนวนรับ 20 คน 🔖

📮 รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2566 ⏰ ผ่าน https://admission.su.ac.th
Facebook: SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร

📌 สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. (Online)

❤️ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเอกเทคฯ ทับแก้ว 💁🏻‍
FB: Educational Technology, Silpakorn University #มาเป็นครอบครัวเดียวกัน #เอกเทคฯทับแก้ว #EduTechSU #ทับแก้วคือบ้านศึกษาศาสตร์คือครอบครัว #ศึกษาศาสตร์ศิลปากร