สาขาหลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร รับนักศึกษาใหม่ ป.โท ป.เอก

 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สมัครผ่านทางออนไลน์ https://graduate.su.ac.th เลือกสมัครเข้าศึกษา

พิเศษสำหรับ : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) แผน ก แบบ ก2 (เมื่อสมัครเรียนแผนเพื่อขอสอบใบประกอบวิชาชีพครู) เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครูได้

รายละเอียดการรับสมัคร : สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://graduate.su.ac.th/course

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook page สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร