การเจรจาเพื่อบันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Agreement) กับหน่วยงานทางการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองคณบดี คณาจารย์ และเลขานุการคณะฯ
ร่วมการเจรจาเพื่อบันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Agreement) ด้านการจัดการเรียนการสอน
การจัดทำหลักสูตร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2567
ณ Stirling College,Linguistic faculty, Educational faculty and Chengdu Industry
and Trade College ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน