คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอยกย่องคุณความดีพนักงานขับรถสำนักงานคณบดีฯ เก็บทองส่งคืนเจ้าของ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอยกย่องคุณความดีแก่
นายพิชัย ทองเรือนเหมือน และ นายพงศ์ภัทร์ วิวัตกุลไชย์
พนักงานขับรถยนต์ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี

เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กรและสังคมไทย ซึ่งเก็บสร้อยคอทองคำและสร้อยคอทองคำขาว จำนวน 2 เส้น ที่เก็บได้จากการปฏิบัติงาน และนำส่งคืนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อย