คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนระยะสั้นฤดูร้อน2024 Silpakorn Summer School Program ให้กับนักศึกษาจาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม วันที่ 12

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนระยะสั้นฤดูร้อน 2024
Silpakorn Summer School Program ให้กับคณะนักศึกษาและอาจารย์
จาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม จำนวน 56 คน ตามนโยบายการพัฒนาความเป็นสากล
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาร่วมเรียนรู้และเปิดประสบการณ์
ทั้งในคณะศึกษาศาสตร์ และเครือข่ายชุมชนวิชาชีพของคณะฯ

โดยกิจกรรมในวันที่ 12 เป็นช่วงสุดท้ายที่นักศึกษาและอาจารย์จาก Ton Duc Thang University ได้ร่วมทำกิจกรรมที่คณะฯ
โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย โดย วงดนตรีไทยโอฬารชำนาญศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกชัย ภูมิระรื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพันธกิจเพื่อสังคม
รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการมอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ทั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์จาก Ton Duc Thang University ได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์ พี่เลี้ยง นักศึกษาอาสาสมัคร
ที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี
และมีการแสดงทักษะของนักศึกษาเพื่อเป็นการขอบคุณและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ ดำเนินรายการตลอดช่วงเวลาดังกล่าว