คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนระยะสั้นฤดูร้อน2024 Silpakorn Summer School Programให้กับนักศึกษาจาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม วันที่ 10

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนระยะสั้นฤดูร้อน 2024
Silpakorn Summer School Program ให้กับคณะนักศึกษาและอาจารย์
จาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม จำนวน 56 คน ตามนโยบายการพัฒนาความเป็นสากล
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาร่วมเรียนรู้และเปิดประสบการณ์
ทั้งในคณะศึกษาศาสตร์ และเครือข่ายชุมชนวิชาชีพของคณะฯ

โดยกิจกรรมในวันที่ 10 ได้จัดให้นักศึกษาและอาจารย์เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ซึ่งจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานและทดลองจัดการสอนภายในห้องเรียนจริงเพื่อเป็นการเสริมทักษะการจัดการสอน
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งสรุปองค์ความรู้ประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ ดูแลและประสานงาน