คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนระยะสั้นฤดูร้อน2024 Silpakorn Summer School Programให้กับนักศึกษาจาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม วันที่ 8

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนระยะสั้นฤดูร้อน 2024
Silpakorn Summer School Program ให้กับคณะนักศึกษาและอาจารย์
จาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม จำนวน 56 คน ตามนโยบายการพัฒนาความเป็นสากล
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาร่วมเรียนรู้และเปิดประสบการณ์
ทั้งในคณะศึกษาศาสตร์ และเครือข่ายชุมชนวิชาชีพของคณะฯ

โดยกิจกรรมในวันที่ 8 ได้นำนักศึกษาไปเยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรมที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
ชมการจัดการสอนในห้องเรียนจริง ชมการแสดงดนตรีร่วมสมัย ก่อนที่จะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม
ในภาคเช้ามีการจัดให้ทำกิจกรรมวาดเส้นลายไทย และ การทำขนมบัวลอย ในภาคบ่ายแบ่งกลุ่มให้ดำเนินการทดลอง
จัดกระบวนการสอนกับนักเรียนจริง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะการสอนและกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา
โดยมี อาจารย์ ดร.สุวิมล สพฤกษ์ศรี พร้อมทั้งพี่เลี้ยงจากคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้ควบคุม