คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้อนรับคณาจารย์จากภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ
คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญ
เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหาร จัดการคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ
และคณาจารย์จากภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ ให้การต้อนรับ
ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ ชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร