คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนระยะสั้นฤดูร้อน2024 Silpakorn Summer School Programให้กับนักศึกษาจาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม วันที่ 3

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนระยะสั้นฤดูร้อน
2024 Silpakorn Summer School Program ให้กับคณะนักศึกษาและอาจารย์
จาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม จำนวน 56 คน ตามนโยบายการพัฒนาความเป็นสากล
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาร่วมเรียนรู้และเปิดประสบการณ์
ทั้งในคณะศึกษาศาสตร์ และเครือข่ายชุมชนวิชาชีพของคณะฯ

โดยกิจกรรมในวันที่ 3 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง
พร้อมด้วยนักศึกษาอาสาสมัครจากสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน ในการให้ความรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมไทย
ในภาคบ่ายเยี่ยมชมหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อร่วมเรียนรู้และเพิ่มทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์