สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพันธกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์,
อาจารย์สุมาลี ทรงศิริ, อาจารย์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
ให้การต้อนรับคณาจารย์จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 นำโดย ดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมคณะ
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารบุคลากร การพัฒนาองค์กร การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างร่วมมือ​ทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงานในการร่วมผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษา
ณ ห้องประชุม​สวัสดิ์ สุวรรณ​นที ชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร