โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคโนโลยีสู่องค์กรดิจิทัล(Digital Transformation) เรื่อง การจัดทำสื่อสารสอน VDO for Gen Z

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ จันทราช รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคโนโลยี
สู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) เรื่อง การจัดทำสื่อสารสอน VDO for Gen Z
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้
เพื่อเสริมสร้างทักษะการผลิตสื่อการสอนให้ทันสมัยและพร้อมรับกับเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ
และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในห้องเรียน
ทั้งนี้ กำหนดจัดโครงการต่อเนื่อง จำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม, 6,12,27 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้อง ศษ3304 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร