พิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเทศบาลตำบลท่าขนุน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต และเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
ฝ่ายหนึ่งกับ ดร.จิตรกร ว่องประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน พร้อมคณะ ร่วมลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีกรอบความร่วมมือในด้านการพัฒนาทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
รวมทั้งการพัฒนา “ศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” เทศบาลตำบลท่าขนุน ให้เป็นศูนย์ต้นแบบด้านการปฏิบัติการ
ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สุวรรณนที ชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร