คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรให้การต้อนรับคณะดูงานจากภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วนิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA กระบวนการเทียบเคียงผลผลิตและผลลัพธ์
และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ ชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร