โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 พร้อมการประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
พร้อมทั้งการประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม แจ้งข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ให้กับนักเรียนก่อนเข้าเรียน
ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์