คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่อาจารย์ได้รับให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 วันที่ 24 เมษายน 2567ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
สาขาวิชา 6501 ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา 650127 การสอนภาษาไทย