คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566-2567

วันที่ 3 เมษายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566-2567
เพื่อหารือพัฒนาแนวทางการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ให้สอดคล้องนโยบายพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ ชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร