คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศิษย์เก่าปริญญาโท/ปริญญาเอก ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท)