คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับให้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่

 • อาจารย์ ดร.วรวุฒิ มั่นสุขผล
  ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
  ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
  ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
  สาขาวิชา 6501 ศึกษาศาสตร์
  อนุสาขาวิชา 650146 เทคโนโลยีการศึกษา
  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 • อาจารย์ ดร.พรพิมล รอดเคราะห์
  ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
  ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
  ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
  สาขาวิชา 6501 ศึกษาศาสตร์
  อนุสาขาวิชา 650146 เทคโนโลยีการศึกษา
  สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์

 • อาจารย์วสวัตติ์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
  ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
  ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
  ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
  สาขาวิชา 6501 ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา 650107 หลักสูตรและการสอน
  สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์