ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

วันที่ 1 มีนาคม 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
พร้อมด้วยนางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล เลขานุการคณะฯ,
นางสาวจริยา พันธุระ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ และผู้แทนนักศึกษา จำนวน 6 คน
เดินทางเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ
ตามที่รัฐบาลไทยร่วมกับสาธารณรัฐอินเดีย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ
ของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ จากอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้อัญเชิญประดิษฐาน ณ มณฑป มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง
ในโอกาสนี้ได้รับการประสานงานจาก นายเฉลิมรัชท์ ศรีหาญ กระทรวงมหาดไทย
ให้การต้อนรับและดูแลตลอดการเข้าสักการะฯ