โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากรออกรับบริจาคโลหิต เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอต่อภาวะฉุกเฉิน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดำเนินการออกรับบริจาคโลหิต เพื่อให้มีปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอต่อการรักษา
และเป็นการเตรียมความพร้อมรับรองอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ
โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่บริจาคโลหิต
โดยมีผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เดินทางมาบริจาคเลือดตลอดช่วงเช้า